(0312) 435 9600 Kızılay, Sakarya Cad. No:11, Çankaya/Ankara
  

SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (VII-128.7) BEŞİNCİ BÖLÜM

Lisans Yenileme Eğitimi, Lisansın Askıya Alınması veya İptal Edilmesi

Lisans yenileme eğitimi

MADDE 17

1. Lisans sahibi olanlar her 3 yılda bir lisans yenileme eğitimlerine katılmak zorundadırlar. Lisans yenileme eğitimlerinin içeriği ve yapılış usulleri Kurul tarafından belirlenir. Lisans yenileme eğitimleri SPL tarafından veya SPL’nin işbirliği yaptığı kuruluş tarafından düzenlenir.

2. Lisans yenileme eğitim tarihinin hesaplanmasında lisans alınmaya hak kazanıldığı tarih esas alınır.

3. Lisans yenileme eğitimleri sonunda sınav yapılmaz, ancak eğitim süresinin en az %90’ına katılım zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlar eğitimi yeniden almak zorundadırlar.


Lisansın askıya alınması veya iptal edilmesi

Lisansın iptal edilmesi

MADDE 18

1. Zamanı geldiği halde lisans yenileme eğitimlerine katılmayanların lisansı askıya alınır. Lisansı askıya alınanlar lisans konusu faaliyette bulunamazlar. Yenileme eğitimlerine katılmak suretiyle askıya alınan lisans tekrar geçerli hale getirilir.

2. Lisanslı kişilerin Kanuna, Kanuna dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket ettiklerinin tespit edilmesi halinde lisanslarının geçici veya sürekli olarak iptal edilmesine ilişkin esaslar Kurul tarafından belirlenir.